BENEGO, HÉT GRENS-NETWERK

50 jaar Belgisch – Nederlands GrensOverleg

Grensoverschrijdend samenwerken waar het vooral telt: op lokaal niveau, dichtbij de burger. 25 grensgemeenten in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant doen er wat aan.

Klimaatverandering, waterbeheer, migratiestromen, georganiseerde misdaad, technologische innovatie, sociale media,…: hoe langer hoe meer ingrijpende ontwikkelingen zijn grenzeloos. Juist nu is BENEGO in onze regio van betekenis.

Het gaat om bedreigingen te keren én kansen te pakken, in samenwerking met alle instanties die daarbij kunnen helpen.

Waarom BENEGO

In de statuten wordt het doel aldus verwoord: “het grensoverschrijdend overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemende gemeenten bevorderen en de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten behartigen.”

Vrijwel nergens ter wereld kunnen buurlanden het zo goed met elkaar vinden als België en Nederland. Toch kan de landsgrens, die als zodanig vrijwel onzichtbaar werd, nog een obstakel vormen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als grensarbeid, bestrijding van criminaliteit, milieubescherming en waterbeheersing, rampenpreventie en -bestrijding, ambulancevervoer, openbaar vervoer. Daarnaast benutten we nog te weinig de kansen die de nabijheid van het buurland bieden.

Klik hier voor een recent interview
met voorzitter en programmamanager van BENEGO met NederBelgischMagazine.

Geschiedenis

Bestuurders van de grensgemeenten namen hun verantwoordelijkheid voor verbetering van grensoverschrijdende samenwerking op. Dat begon in 1968 als een informele associatie van een 11-tal gemeenten die behoren tot de provincies Noord-Brabant respectievelijk Antwerpen. In 1986 werd het samenwerkingsverband geformaliseerd tot een internationale rechtspersoon. BENEGO is juridisch een BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking).

Klik hier voor een boeiend historisch overzicht door Herman Suykerbuyk; de toespraak van de toenmalige voorzitter bij het 35-jarig bestaan van BENEGO is in facsimile gereproduceerd.

Op 21 november 2018 werd 50 jaar BENEGO gevierd in Essen.
Klik hier voor de uitnodiging en het programma van deze viering. 
Klik hier voor de korte toespraak van toenmalig voorzitter Leny Poppe bij die gelegenheid.

De kracht van (cultuur)verschil

Nederland en België zijn goede buren, ze begrijpen elkaar vrij goed en vormden zelfs gedurende een 15-tal jaren, tot 1830, één staat. Dat neemt niet weg dat hun historische en culturele wortels heel verschillend zijn. Dat werkt door tot de dag van vandaag, ook tussen Nederland en Vlaanderen, terwijl zij officieel toch dezelfde taal spreken. Ook in het lokaal bestuur, bijvoorbeeld als het gaat om de bevoegdheden van burgemeesters, zien we die cultuurverschillen terug.

Dat kan leiden tot misverstanden en zelfs ergernissen. Maar het is ook een bron van inspiratie en plezier.

De wereldwijd befaamde en onlangs overleden professor Geert Hofstede maakte school met zijn onderzoek naar landenculturen.
Klik hier voor een interview van BENEGO programmamanager Paul Wouters met Geert Hofstede, verschenen in NederBelgischMagazine. In het korte artikel, dat verscheen in NederBelgischMagazine (april 2020), duidt  Paul Wouters de verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische crisisaanpak aan de hand van de bevindingen van Hofstede.

Wat doet BENEGO

Om onze doelstellingen te dienen maken we een onderscheid tussen:

1. Programma’s

Langere-termijn thema’s waar we op focussen. Enkele van die programma’s worden momenteel aangepakt in projecten.

Bevorderen bestuurlijke dialoog

Een belangrijk oogmerk van BENEGO is er voor te zorgen dat bestuurders in het openbare domein elkaar grensoverschrijdend weten te vinden. Bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur zijn daar nadrukkelijk op

Lees meer »

Grensverkeer en vervoer

Grensoverschrijdend ambulancevervoer in de provincies Noord-Brabant – Antwerpen De gemeenten Woensdrecht en Essen hebben de handen ineengeslagen met het Belgisch-Nederlandse Grensoverleg (BENEGO) voor het verbeteren van de ambulancehulpverlening in de

Lees meer »

2. De Benego-Update coronamaatregelen grensverkeer

>Heeft tot doel betrouwbare informatie te verstrekken over de gevolgen van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 in België en Nederland, in het bijzonder voor de grensregio.

>We reageren niet op voorgenomen maatregelen, maar slechts op richtlijnen die kracht van wet hebben gekregen. 

>We verstrekken geen volledige informatie over de wetten en verordeningen, maar zoomen in op de betekenis ervan voor grensoverschrijdende kwestie.

>Verschijnt niet periodiek, maar telkens als er aanleiding toe is.

>Is een initiatief van het Belgisch-Nederlands GrensOverleg. BENEGO is een associatie van 25 grensgemeenten in de provincies Noord-Brabant en Antwerpen. 

>Wordt gerealiseerd met medewerking van de provincies Antwerpen en Noord-Brabant, en van de gemeenten Woensdrecht en Hoogstraten.

Stelt u prijs op toezending van deze update per mail? Graag even een bericht via de contactfunctie van deze website.

3. Platform knelpunten

BENEGO inventariseert knelpunten wat betreft lokale grensoverschrijdende zaken. Dat doen we uiteraard door aangeven van onze bestuurders, maar een belangrijke bron vormen ook de Ambtelijke klankbordgroep en de signalen die we uit de samenleving opvangen. We stellen een lijst op van die knelpunten en beheren die ook:

>We beoordelen waar/wie die knelpunten aangekaart kunnen worden en wie deze kan/wil navolgen;

>Waar die knelpunten in BENEGO-verband aangepakt kunnen worden, bevorderen we dit;

>Waar die knelpunten door hogere overheden (provincies, ministeries, Benelux Unie) aangepakt moeten worden, kaarten we dit aan en volgen we dat op.

4. Samenwerking

Grensoverschrijdend samenwerking tussen lokale overheden veronderstelt samenwerken met een heel netwerk. Enkele voorbeelden van wat reeds gerealiseerd is:

Grensinfopunten

Het realiseren van een netwerk van GrensInfoPunten om grensarbeid te faciliteren, samen met overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, waar BENEGO als sponsor een significante bijdrage aan leverde en nog mee samenwerkt;

Lees meer »

Koerskaart

Op initiatief van de gemeente Baarle Nassau werd een Koerskaart gerealiseerd: een procesmodel waarmee juist complexe grensoverschrijdende issues getackeld kunnen worden. BENEGO kon een bijdrage leveren in het ontwikkelen ervan.

Lees meer »

Wie bestuurt BENEGO

Algemeen bestuur​

Van iedere gemeente zetelen in de regel twee afgevaardigden in het AB, de burgemeester en een schepen/wethouder. Het AB heeft tot taak het Dagelijks Bestuur te controleren en te inspireren; het komt doorgaans tweemaal jaarlijks bij elkaar.

Dagelijks bestuur​

Dit is een college van een 6-tal bestuurders, zo mogelijk evenveel Vlamingen als Nederlanders. Zij komen een ongeveer tweemaandelijks bij elkaar om de voortgang van BENEGO te borgen en de programmamanager aan te sturen.

Voorzitter

De voorzitter van BENEGO leidt de bestuursvergadering en vertegenwoordigt BENEGO extern en als opdrachtgever van de programmamanager. In beginsel wordt een voorzitter bij het einde van de termijn opgevolgd door een collega van over de grens.

Ambtelijke Klankbordgroep

De Ambtelijke Klankbordgroep is samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Deze groep heeft een signalerende, verkennende en naar de eigen organisatie toe ook een informerende en stimulerende rol. De formatie is momenteel nog niet compleet.

Bestuurssecretariaat

Het bestuurssecretariaat wordt uitgeoefend door Leny Snepvangers.

Coördinatoren

Het dagelijks bestuur van Benego heeft de coördinatie van de activiteiten van Benego toevertrouwd aan een duo, Ludwig Caluwé en Jelmer Huismans, een Belg en een Nederlander, een combinatie van jonge dynamiek met ervaring bij tal van bestuursniveaus. Samen willen ze van Benego een bruisend Grensnetwerk maken. Heb je vragen, voorstellen of opmerkingen, aarzel niet om contact met hen op te nemen.”

Agenda 2023

29 maart: Algemeen bestuur

Nieuws

Een bijzondere jaarwisseling

Een bijzondere jaarwisseling leidt tot bijzondere initiatieven. Op initiatief van gouverneur van de provincie Antwerpen mevrouw Cathy Berx vond op 22 december een drukbezochte online conferentie plaats, met het doel om als bestuurders in de grensregio goed voorbereid te zijn op de jaarwisseling. Heel bijzonder is wel dat naar aanleiding daarvan een Persbericht verscheen namens gouverneur Berx en haar Nederlandse ambtgenoot mevrouw Ina Adema, Commissaris

Lees verder »

Koerskaart

Op initiatief van de gemeente Baarle Nassau werd een Koerskaart gerealiseerd: een procesmodel waarmee juist complexe grensoverschrijdende issues getackeld kunnen worden. BENEGO kon een bijdrage leveren in het ontwikkelen ervan.

Lees verder »

Contact

Wij verwelkomen alle berichten inzake grensoverschrijdende samenwerking en de wenselijkheid ervan. Waar loopt u tegenaan?
Welke kansen ziet u? Welke initiatieven wilt u graag onder de aandacht brengen?

Maak gebruik van het formulier.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte over nieuwigheden, bijzondere initiatieven, samenwerkingen,…
Afmelden kan altijd.