50 jaar

Belgisch – Nederlands GrensOverleg

Grensoverschrijdend samenwerken waar het vooral telt: op lokaal niveau, dichtbij de burger. 25 grensgemeenten in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant doen er wat aan.

Klimaatverandering, waterbeheer, migratiestromen, georganiseerde misdaad, technologische innovatie, sociale media,…: hoe langer hoe meer ingrijpende ontwikkelingen zijn grenzeloos. Juist nu is BENEGO in onze regio van betekenis.

Het gaat om bedreigingen te keren én kansen te pakken, in samenwerking met alle instanties die daarbij kunnen helpen.

Waarom BENEGO

In de statuten wordt het doel aldus verwoord: “het grensoverschrijdend overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemende gemeenten bevorderen en de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten behartigen.”

Vrijwel nergens ter wereld kunnen buurlanden het zo goed met elkaar vinden als België en Nederland. Toch kan de landsgrens, die als zodanig vrijwel onzichtbaar werd, nog een obstakel vormen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als grensarbeid, bestrijding van criminaliteit, milieubescherming en waterbeheersing, rampenpreventie en -bestrijding, ambulancevervoer, openbaar vervoer. Daarnaast benutten we nog te weinig de kansen die de nabijheid van het buurland bieden.

Klik hier voor een recent interview
met voorzitter en programmamanager van BENEGO met NederBelgischMagazine.

Geschiedenis

Bestuurders van de grensgemeenten namen hun verantwoordelijkheid voor verbetering van grensoverschrijdende samenwerking op. Dat begon in 1968 als een informele associatie van een 11-tal gemeenten die behoren tot de provincies Noord-Brabant respectievelijk Antwerpen. In 1986 werd het samenwerkingsverband geformaliseerd tot een internationale rechtspersoon. BENEGO is juridisch een BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking).

Klik hier voor een boeiend historisch overzicht door Herman Suykerbuyk; de toespraak van de toenmalige voorzitter bij het 35-jarig bestaan van BENEGO is in facsimile gereproduceerd.

Op 21 november 2018 werd 50 jaar BENEGO gevierd in Essen.
Klik hier voor de uitnodiging en het programma van deze viering. 
Klik hier voor de korte toespraak van toenmalig voorzitter Leny Poppe bij die gelegenheid.

De kracht van (cultuur)verschil

Nederland en België zijn goede buren, ze begrijpen elkaar vrij goed en vormden zelfs gedurende een 15-tal jaren, tot 1830, één staat. Dat neemt niet weg dat hun historische en culturele wortels heel verschillend zijn. Dat werkt door tot de dag van vandaag, ook tussen Nederland en Vlaanderen, terwijl zij officieel toch dezelfde taal spreken. Ook in het lokaal bestuur, bijvoorbeeld als het gaat om de bevoegdheden van burgemeesters, zien we die cultuurverschillen terug.

Dat kan leiden tot misverstanden en zelfs ergernissen. Maar het is ook een bron van inspiratie en plezier.

De wereldwijd befaamde en onlangs overleden professor Geert Hofstede maakte school met zijn onderzoek naar landenculturen.
Klik hier voor een interview van BENEGO programmamanager Paul Wouters met Geert Hofstede, verschenen in NederBelgischMagazine. In het korte artikel, dat verscheen in NederBelgischMagazine (april 2020), duidt  Paul Wouters de verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische crisisaanpak aan de hand van de bevindingen van Hofstede.

Wat doet BENEGO

Om onze doelstellingen te dienen maken we een onderscheid tussen:

1. Programma’s

Langere-termijn thema’s waar we op focussen. Enkele van die programma’s worden momenteel aangepakt in projecten.

Bevorderen bestuurlijke dialoog

Een belangrijk oogmerk van BENEGO is er voor te zorgen dat bestuurders in het openbare domein elkaar grensoverschrijdend weten te vinden. Bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur zijn daar nadrukkelijk op gericht, telkens met een stevig inhoudelijk thema. We besteedden de voorbije jaren de nodige aandacht aan deze thema’s: georganiseerde misdaad en ondermijning, waterbeheer, beleid en impact van het Antwerps havenbedrijf voor onze regio, en uiteraard de huidige coronacrisis. Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst op 19 november 2020

Lees meer »

Werken, opleiden, ondernemen

Het lag in de bedoeling om dit jaar nog een conferentie te houden waarbij we partijen die in onze regio betrokken zijn bij opleiden, werken en ondernemen bij elkaar wilden brengen. Dit in samenwerking met Eures. Het lot heeft nu anders beslist. Uitstel biedt ook kansen. Wilt u als mogelijke partner betrokken zijn bij dit initiatief, neem dan even contact op. We denken aan ondernemers en hun organisaties, werknemers en hun organisaties, opleiders en hun managers. Dank alvast!

Lees meer »

Cultuur, landschappelijke ontwikkeling en toerisme.

We willen elkaar (nog) beter leren kennen, grensoverschrijdend. Daarmee is kwaliteit te  boeken op het gebied van zingeving, het is verrijkend. Met BENEGO willen we dit pad de komende jaren intensiever gaan verkennen. Wie iets te bieden heeft is van harte welkom! In 2020 hadden we een conferentie hieromtrent gepland. Helaas…

Lees meer »

Grensverkeer en vervoer

Grensoverschrijdend ambulancevervoer in de provincies Noord-Brabant – Antwerpen De gemeenten Woensdrecht en Essen hebben de handen ineengeslagen met het Belgisch-Nederlandse Grensoverleg (BENEGO) voor het verbeteren van de ambulancehulpverlening in de grensstreek. Dit doen zij samen met de ziekenhuizen en de ambulancediensten in beide grensregio’s, West-Brabant en Antwerpen. Doel is om in 2021 stappen te zetten om tot een duurzame regeling te komen. De aanleiding De landsgrens vormt een obstakel voor ambulancevervoer. Het probleem is tweeledig: De hulpbehoevende kan niet altijd

Lees meer »

2. Platform knelpunten

BENEGO inventariseert knelpunten wat betreft lokale grensoverschrijdende zaken. Dat doen we uiteraard door aangeven van onze bestuurders, maar een belangrijke bron vormen ook de Ambtelijke klankbordgroep en de signalen die we uit de samenleving opvangen. We stellen een lijst op van die knelpunten en beheren die ook:

>We beoordelen waar/wie die knelpunten aangekaart kunnen worden en wie deze kan/wil navolgen;

>Waar die knelpunten in BENEGO-verband aangepakt kunnen worden, bevorderen we dit;

>Waar die knelpunten door hogere overheden (provincies, ministeries, Benelux Unie) aangepakt moeten worden, kaarten we dit aan en volgen we dat op.

Coronacrisis in onze grensgemeenten

Verschil in beleid leidt tot afsluiten van de grenzen. Klik hier voor het relaas van Peter Thoelen, gepubliceerd in NederBelgischMagazine maart/april 2020 Notitie ‘Strategisch inhoudelijke aandachtspunten vanuit BENEGO’ d.d. 25 mei 2020 richting GROS-overleg van bewindslieden van de beide landen.

Lees meer »

3. Samenwerking

Grensoverschrijdend samenwerking tussen lokale overheden veronderstelt samenwerken met een heel netwerk. Enkele voorbeelden van wat reeds gerealiseerd is:

Grensinfopunten

Het realiseren van een netwerk van GrensInfoPunten om grensarbeid te faciliteren, samen met overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, waar BENEGO als sponsor een significante bijdrage aan leverde en nog mee samenwerkt;

Lees meer »

Koerskaart

Op initiatief van de gemeente Baarle Nassau werd een Koerskaart gerealiseerd: een procesmodel waarmee juist complexe grensoverschrijdende issues getackeld kunnen worden. BENEGO kon een bijdrage leveren in het ontwikkelen ervan.

Lees meer »

Wie bestuurt BENEGO

Algemeen bestuur​

Van iedere gemeente zetelen in de regel twee afgevaardigden in het AB, de burgemeester en een schepen/wethouder. Het AB heeft tot taak het Dagelijks Bestuur te controleren en te inspireren; het komt doorgaans tweemaal jaarlijks bij elkaar.

Dagelijks bestuur​

Dit is een college van een 6-tal bestuurders, zo mogelijk evenveel Vlamingen als Nederlanders. Zij komen een ongeveer tweemaandelijks bij elkaar om de voortgang van BENEGO te borgen en de programmamanager aan te sturen.

Voorzitter

De voorzitter van BENEGO leidt de bestuursvergadering en vertegenwoordigt BENEGO extern en als opdrachtgever van de programmamanager. In beginsel wordt een voorzitter bij het einde van de termijn opgevolgd door een collega van over de grens.

Ambtelijke Klankbordgroep

De Ambtelijke Klankbordgroep is samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Deze groep heeft een signalerende, verkennende en naar de eigen organisatie toe ook een informerende en stimulerende rol. De formatie is momenteel nog niet compleet.

Bestuurssecretariaat

Het bestuurssecretariaat wordt waargenomen door Leny Snepvangers.

Programmamanager

Paul Wouters is als extern adviseur op tijdelijke en deeltijdse basis verantwoordelijk voor het organiseren van een relevant programma, gericht op de behoeften van de deelnemende lokale overheden. 

Agenda

19 november 2020

Bijeenkomst algemeen bestuur en evaluatieconferentie beleid lokaal bestuur in de coronacrisis.

Opmerkelijk

Vuurwerk? Opgelet!

Het is in de Provincie Antwerpen van 23 december tot 15 januari verboden om vuurwerk bij zich te hebben. Kopen is wettelijk toegestaan, maar dit verbod maakt kopen zinloos. Deze wet zal door de politie actief gehandhaafd worden. BENEGO wenst u een geweldig mooie en veilige jaarwisseling toe!

Lees verder »

Naar een bijzonder jaarwisseling

Een bijzondere jaarwisseling leidt tot bijzondere initiatieven. Op initiatief van gouverneur van de provincie Antwerpen mevrouw Cathy Berx vond op 22 december een drukbezochte online conferentie plaats, met het doel om als bestuurders in de grensregio goed voorbereid te zijn op de jaarwisseling. Heel bijzonder is wel dat naar aanleiding daarvan een Persbericht verscheen namens gouverneur Berx en haar Nederlandse ambtgenoot mevrouw Ina Adema, Commissaris

Lees verder »

Koerskaart

Op initiatief van de gemeente Baarle Nassau werd een Koerskaart gerealiseerd: een procesmodel waarmee juist complexe grensoverschrijdende issues getackeld kunnen worden. BENEGO kon een bijdrage leveren in het ontwikkelen ervan.

Lees verder »

Contact

Wij verwelkomen alle berichten inzake grensoverschrijdende samenwerking en de wenselijkheid ervan. Waar loopt u tegenaan?
Welke kansen ziet u? Welke initiatieven wilt u graag onder de aandacht brengen?

Maak gebruik van het formulier.