BENEGO, HÉT GRENS-NETWERK

55 jaar Belgisch – Nederlands GrensOverleg

Grensoverschrijdend samenwerken waar het vooral telt: op lokaal niveau, dichtbij de burger. 21 grensgemeenten in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant doen er wat aan.

Klimaatverandering, waterbeheer, migratiestromen, georganiseerde misdaad, technologische innovatie, sociale media,…: hoe langer hoe meer ingrijpende ontwikkelingen zijn grenzeloos. Juist nu is BENEGO in onze regio van betekenis.

Grenzeloos samenwerken gebeurt niet vanzelf. We moeten elkaar kennen en begrijpen. Het is ook geen zaak van overheden en instellingen alleen, maar net zo goed van bedrijven, verenigingen en burgers. Er gebeurt in onze regio trouwens meer samenwerking “over de meet” dan vaak breed bekend is. Daarom willen we al die grens-overstijgende samenwerkingen in onze streek hier ook mee goed in beeld brengen opdat ze zich nog zouden kunnen versterken.

Een stevig grenzeloos netwerk vormt immers de beste basis om samen kansen te grijpen en problemen aan te pakken.

Nieuws

In de kijker

Logo BENEGO

Nieuwe Nieuwsbrief

Benego heeft sinds de herstart in maart 2023 een geregelde nieuwsbrief. In onze grensstreek gebeurt er heel wat samenwerking over die grens, zowel door overheden, als door burgers, bedrijven en

Lees meer »

18 april: ambtelijke klankbordgroep

Op 18 april kwam de ambtelijke klankbordgroep van Benego samen in Etten-Leur. Verheugd werd vastgesteld dat na de provincie Antwerpen, ook de provincie Noord-Brabant opnieuw aansluit bij de werking. De

Lees meer »

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte over nieuwigheden, bijzondere initiatieven, samenwerkingen,…
Afmelden kan altijd.

Grens-Agenda 2024

2 juni: Kunstmarkt Nispen eert Nispenaar Pieter Pauwel Rubens

Op 2 juni vindt de zevende editie van de Kunstmarkt Nispen plaats. Dit jaar staat de markt in het teken van de historische band tussen het dorp Nispen en de Antwerpse kunstschilder Peter Paul Rubens waarvan de moeder Maria Pijpelinckx, eigenaar was van het kasteeltje Moerendaal vlakbij Nispen. De markt biedt Vlaamse kunstenaars de mogelijkheid hun werk te tonen en te verkopen, en vindt plaats in en rond het Openluchttheater, Sprengepad 2 te Nispen, van 10:00 tot 17:00 uur. De toegang is gratis. Er zijn ook nevenactiviteiten, waarvan enkele gericht op kinderen. Meer info hier

3 juni FOD Financiën-colloquium over thuiswerk over de grens

In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft de FOD Financiën de afgelopen maanden de leiding genomen over de ‘Cross-border workers teleworking TaskForce’. Deze TaskForce heeft zich gebogen over drie belangrijke fiscale uitdagingen voor grensarbeiders door de groeiende populariteit van telewerken, namelijk:

  1. De vraag of en onder welke omstandigheden telewerk een vaste inrichting kan genereren (Art. 5).
  2. De bewijslast voor de grensarbeider.
  3. De belasting op vergoedingen in geval van telewerk door grensarbeiders (Art. 15).

In aansluiting op het werk van deze TaskForce organiseert de FOD Financiën, in samenwerking met de Beleidscel van het Kabinet van de Minister van Financiën, op maandag 3 juni in het Pacheco Center in Brussel het ‘cross-border workers colloquium’, dat ook online te volgen is.

Meer informatie vindt u hier

6 juni: HR-sessie Grens werkt

Wil je als werkgever werknemers aantrekken, ook van over de grens? Onder meer daarover organiseert Grenswerkt.eu op 6 juni een informatie-sessie. Meer info hier.

Tot 23 juni: Tentoonstelling over Kasteel van Wouw in het Markiezenhof

Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom, niet ver van de grens, kan je de restanten vinden van wat ooit het grootste kasteel van Nederland was, de omwalde burcht van Wouw. Het Tongerlohuys en het Markiezenhof hebben een duo-tentoonstelling opgezet over dit markante relict, dat ook een belangrijke rol speelde in de 80-jarige oorlog die in 1648 zou aflopen met het trekken van een grens door onze regio. Het Roosendaalse deel van de tentoonstelling is reeds afgelopen. Tot 23 juni kan je nog terecht in het Markiezenhof. Meer info hier.

Wie bestuurt BENEGO

Dagelijks bestuur​

Dit is een college van een 6-tal bestuurders, zo mogelijk evenveel Vlamingen als Nederlanders. Zij komen een ongeveer tweemaandelijks bij elkaar om de voortgang van BENEGO te borgen en de programmamanager aan te sturen.

Voorzitter

De voorzitter van BENEGO leidt de bestuursvergadering en vertegenwoordigt BENEGO extern en als opdrachtgever van de programmamanager. In beginsel wordt een voorzitter bij het einde van de termijn opgevolgd door een collega van over de grens.

Algemeen Bestuur

Van iedere gemeente zetelen in de regel twee afgevaardigden in het AB, de burgemeester en een schepen/wethouder. Het AB heeft tot taak het Dagelijks Bestuur te controleren en te inspireren; het komt doorgaans tweemaal jaarlijks bij elkaar.

Coördinatoren

Het dagelijks bestuur van Benego heeft de coördinatie van de activiteiten van Benego toevertrouwd aan een duo, Ludwig Caluwé en Jelmer Huismans, een Belg en een Nederlander, een combinatie van jonge dynamiek met ervaring bij tal van bestuursniveaus. Samen willen ze van Benego een bruisend Grensnetwerk maken. Heb je vragen, voorstellen of opmerkingen, aarzel niet om contact met hen op te nemen.”

Bestuurssecretariaat

Het bestuurssecretariaat wordt uitgeoefend door Leny Snepvangers.

 

voor contact:

secretariaat@benego.eu

leny.snepvangers@benego.eu

ludwig.caluwe@benego.eu

jelmer.huismans@benego.eu

Ambtelijke Klankbordgroep

De Ambtelijke Klankbordgroep is samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Deze groep heeft een signalerende, verkennende en naar de eigen organisatie toe ook een informerende en stimulerende rol. De formatie is momenteel nog niet compleet.

Geschiedenis

Bestuurders van de grensgemeenten namen hun verantwoordelijkheid voor verbetering van grensoverschrijdende samenwerking op. Dat begon in 1968 als een informele associatie van een 11-tal gemeenten die behoren tot de provincies Noord-Brabant respectievelijk Antwerpen. In 1986 werd het samenwerkingsverband geformaliseerd tot een internationale rechtspersoon. BENEGO is juridisch een BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking).

Klik hier voor een boeiend historisch overzicht door Herman Suykerbuyk; de toespraak van de toenmalige voorzitter bij het 35-jarig bestaan van BENEGO is in facsimile gereproduceerd.

Op 21 november 2018 werd 50 jaar BENEGO gevierd in Kapellen. Klik hier voor de korte toespraak van toenmalig voorzitter Leny Poppe bij die gelegenheid.

Huidige aanpak

Covid zette een deel van de Benego-activiteiten op een laag pitje. Wel werd er binnen Benego intens overlegd en aanbevelingen geformuleerd over het op elkaar afstemmen aan de grens van de verschillende beleidsaanpakken vanuit beider hoofdsteden. Plots was de grens er weer en plots bleek hoe sterk dit in onze streek de samenleving doorkliefde. Families konden elkaar niet meer zien. Werken, schoollopen, zorg krijgen, sporten, winkelen,… het lag plots allemaal heel moeilijk. 

Na afloop van de Covid-periode startte het Dagelijks Bestuur over de prioriteiten voor de toekomstige Benego-werking een bevraging bij de deelnemende gemeenten. Op basis van de aanbevelingen uit het rapport werd, zoals voorgesteld op het AB van 29 maart 2023,  ervoor gekozen om prioritair een stevig Grens-Netwerk uit te bouwen. Dit moet een basis leggen om in de toekomst samen grens-overstijgende projecten aan te pakken en grensknelpunten weg te werken.

De kracht van (cultuur)verschil

Nederland en België zijn goede buren, ze begrijpen elkaar vrij goed en vormden zelfs gedurende een 15-tal jaren, tot 1830, één staat. Dat neemt niet weg dat hun historische en culturele wortels heel verschillend zijn. Dat werkt door tot de dag van vandaag, ook tussen Nederland en Vlaanderen, terwijl zij officieel toch dezelfde taal spreken. Ook in het lokaal bestuur, bijvoorbeeld als het gaat om de bevoegdheden van burgemeesters, zien we die cultuurverschillen terug.

Dat kan leiden tot misverstanden en zelfs ergernissen. Maar het is ook een bron van inspiratie en plezier.

De wereldwijd befaamde en onlangs overleden professor Geert Hofstede maakte school met zijn onderzoek naar landenculturen.
Klik hier voor een interview van toenmalig BENEGO programmamanager Paul Wouters met Geert Hofstede, verschenen in NederBelgischMagazine. In het korte artikel, dat verscheen in NederBelgischMagazine (april 2020), duidt  Paul Wouters de verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische crisisaanpak aan de hand van de bevindingen van Hofstede.

Wat doet BENEGO

We hebben aandacht voor een aantal thema’s aan de grens, pakken knelpunten aan en zetten, meestal samen met anderen, concrete projecten op de sporen.

Thema's aan de grens

Bestuur

18 april: ambtelijke klankbordgroep

Op 18 april kwam de ambtelijke klankbordgroep van Benego samen in Etten-Leur. Verheugd werd vastgesteld dat na de provincie Antwerpen, ook de provincie Noord-Brabant opnieuw aansluit bij de werking. De

Lees meer »

Convenant Brandweer Baarle hernieuwd

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben een echte internationale brandweer. In 2019 vertaalden ze hun afspraken in een convenant. De voorbije maanden werd die grondig geëvalueerd wat leidde tot een vernieuwde aangepaste

Lees meer »

Ruimte

Maatschappij

Werk en economie

Crossroads

6 februari: Online infosessie Crossroads

CrossRoads Vlaanderen-Nederland, onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma, bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland. Deze bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor innovaties op het gebied

Lees meer »
Janneke van de laak reikt groene pluim uit aan Dirk Geenen

Groene Pluim gaat de grens over

Gisteren reikte Janneke Van de Laak, wethouder Duurzaamheid in Baarle-Nassau, namens de gemeente de Groene Pluim uit aan Dirk Geenen, CEO van Q-Lite. De Groene Pluim is een stimuleringsprijs voor

Lees meer »

Geslaagde GrootGroenPlus-beurs

Terwijl menig aardbeitje uit onze streek, onafgezien of het nu ten noorden of ten zuiden van de grens gekweekt is, onder het merk Hoogstraten de wereld rondgaat, is Zundert het

Lees meer »

Aanpak grensobstakels

BENEGO inventariseert knelpunten die de grens meebrengt.  Dat doen we op aangeven van onze bestuurders en onze Ambtelijke klankbordgroep en op basis van de signalen die we uit de samenleving opvangen. 

We stellen een lijst op van die knelpunten en kijken waar die kunnen aangepakt worden

> als de Benego-gemeenten dit zelf kunnen, stimuleren we initiatieven

> ligt de oplossing bij hogere overheden (provincies, ministeries, Benelux Unie) kaarten we dit aan en volgen we de aanpak op.

Koerskaart

Op initiatief van de gemeente Baarle Nassau werd een Koerskaart gerealiseerd: een procesmodel waarmee juist complexe grensoverschrijdende issues getackeld kunnen worden. BENEGO kon een bijdrage leveren in het ontwikkelen ervan.

Lees meer »

Realisaties door samenwerking met partners

Grensoverstijgende samenwerking tussen lokale overheden veronderstelt samenwerken met een heel netwerk. Enkele voorbeelden van wat reeds gerealiseerd is:

Grensinfopunten

Het realiseren van een netwerk van GrensInfoPunten om grensarbeid te faciliteren, samen met overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, waar BENEGO als sponsor een significante bijdrage aan leverde en nog mee samenwerkt;

Lees meer »

Grenspark Kalmthoutse Heide

De Kalmthoutse Heide heeft zich van woeste grond tot natuurgebied ontwikkeld aan beide zijden van de grens. Het beheer ervan gebeurde erg verspreid en versnipperd. Rond 2000 werd duidelijk dat

Lees meer »

Koerskaart

Op initiatief van de gemeente Baarle Nassau werd een Koerskaart gerealiseerd: een procesmodel waarmee juist complexe grensoverschrijdende issues getackeld kunnen worden. BENEGO kon een bijdrage leveren in het ontwikkelen ervan.

Lees meer »

Contact

Wij verwelkomen alle berichten inzake grensoverstijgende samenwerking en de wenselijkheid ervan. Waar loopt u tegenaan?
Welke kansen ziet u? Welke initiatieven wilt u graag onder de aandacht brengen?

Maak gebruik van het formulier.Benego werkt op verschillende locaties in de Antwerps/Brabantse-grensregio en beschikt dus niet over een fysiek gevestigd kantoor. 

Post kan u richten aan ons postadres

Belgisch Nederlands Grensoverleg
Parallelweg 1 
2387 Baarle-Hertog (BE)

Uw bericht is verzonden.

Hallo!

Hier kan je aanmelden